سپتامبر 26, 2022

1000

1000cyclingclub.ir

صدا دادن مفصل زانو

بعضی افراد در حین خم و راست کردن زانوی خود صداهایی را در آن احساس میکنند. بعضی دیگر این صداها را میشنوند و در مواردی ممکن است این صداها به توسط همه اطرافیان شنیده شود. گرچه منشا صداهایی که در مفاصل مختلف ایجاد میشود متفاوت بوده و زانو هم ممکن است به علل گوناگونی صدا بدهد ولی منشا اکثر صداهایی که در یک زانوی سالم و بدون درد ایجاد میشود ناشی از حرکت بافت نرم و همچنین حرکت استخوان کشکک بر روی کندیل های ران می باشد.

استخوان کشکک در حین خم و راست شدن زانو بر روی شیاری که بین دو کندیل ران قرار دارد به بالا و پایین حرکت میکند. در بعضی افراد سطح مفصلی پشت استخوان کشکک ناهموار میشود. این ناهمواری ها میتوانند در زمینه بیماری کندرومالاسی کشکک یا نرمی غضروف کشکک ایجاد شوند. در این افراد خم و راست شدن زانو و بدنبال آن حرکت کشکک بر روی کندیل های استخوان ران میتواند با صدای ترق و تروق و قرچ و قروچ همراه شود. علت این صداها حرکت ناهمواری ها بر روی یکدیگر است.

در بعضی دیگر از افراد بافتهای نرم اطراف مفصل مانند کپسول مفصلی، رباط ها و تاندون ها در حین خم و راست شدن زانو بر روی برجستگی های استخوانی کندیل های ران ساییده شده و این حرکت سایشی که همراه با پرش ناگهانی آنها از روی برجستگی های استخوانی است موجب بروز صدا میشود.‌

صرف شنیدن این صداها تا زمانی که بیمار مشکلات دیگری مانند درد، تورم، احساس ناپایداری و یا قفل شدن ندارد بیماری محسوب نشده و نیازی به درمان ندارد.