می 29, 2024

1000

1000cyclingclub.ir

میترا یونس آبادی

سابقه دوچرخه سواری از سال 1397
برند دوچرخه: TITTAN
بیشترین مسافت طی شده در یک روز:  120 کیلومتر
بیشترین سرعت دوچرخه سواری: 35 کیلومتر 

پیج در اینستا