آوریل 14, 2024

1000

1000cyclingclub.ir

عــبــدالــلــه تــرابــی جــونــقــانــی

عــبــدالــلــه تــرابــی جــونــقــانــیــ
دوچــرخــه VIVA
دوچــرخــه ســواری از دوره راهنــمــایــی
حــداڪــثــر مــســافــت طــی شــده در یــک روز ۱۵۰ ڪــیــلــومــتــر

حــداگــثــر ســرعــت در ۵۰ ڪــیــلــومــتــر در ســاعــت
آی دی ایــنــســتــا 👇

abdollatorabi