آوریل 14, 2024

1000

1000cyclingclub.ir

سید شجاع ظهیری

سید شجاع ظهیری

سابقه عضویت در گروه دوچرخه سواری 1000 از سال 1400

بیشترین مسافت طی شده در یک روز: بیشتر از 160 کیلومتر