اکتبر 2, 2023

1000

1000cyclingclub.ir

شبنم وفائی نشاط

شبنم وفائی نشاط

سابقه دوچرخه سواری از 1399

برند دوچرخه: اسکات کنتکس c30

بیشترین مسافت طی شده در یک روز: بیشتر از 122 کیلومتر

بیشترین سرعت دوچرخه سواری: 33 کیلومتر 

پیج instagram

پست در relive