می 29, 2024

1000

1000cyclingclub.ir

هدیه نصرالهی

سابقه دوچرخه سواری از 1400
برند دوچرخه: Policy
بیشترین مسافت طی شده در یک روز:  17 کیلومتر
بیشترین سرعت دوچرخه سواری: 36 کیلومتر 

شناسه در relive:

Hedyeh Nasrollahi

 شناسه اینستاگرام:

_hdyh.n_