می 29, 2024

1000

1000cyclingclub.ir

فردین مقدم پور

سابقه دوچرخه سواری از 1399

برند دوچرخه: Trinx D710

بیشترین مسافت طی شده در یک روز: بیشتر از 179 کیلومتر

بیشترین سرعت دوچرخه سواری: 58.3 کیلومتر کفی

 شناسه اینستاگرام:

_fardinzand_