می 29, 2024

1000

1000cyclingclub.ir

محمدجواد زهدقدسی

سابقه دوچرخه سواری از 1400
برند دوچرخه: ترینکس
بیشترین مسافت طی شده در یک روز: 120 کیلومتر
بیشترین سرعت دوچرخه سواری: 37 کیلومتر