می 29, 2024

1000

1000cyclingclub.ir

مرتضی صالح ایمن

سابقه دوچرخه سواری از 1398
برند دوچرخه: B1
بیشترین مسافت طی شده در یک روز: 130 کیلومتر
بیشترین سرعت دوچرخه سواری: 30 کیلومتر 

شناسه در instagram:

mrperfumer

شناسه در relive:

Morteza saleh