آوریل 14, 2024

1000

1000cyclingclub.ir

سمانه حسيني

 

سابقه دوچرخه سواری از 1400
برند دوچرخه: دوچرخه اسكات sub cross 40

بیشترین مسافت طی شده در یک روز: 50 کیلومتر
بیشترین سرعت دوچرخه سواری: 35 کیلومتر 

شناسه در اینستاگرام:

Samane_h