آوریل 14, 2024

1000

1000cyclingclub.ir

سارا نقدی

سابقه دوچرخه سواری از 1398
برند دوچرخه: کوهستان
بیشترین مسافت طی شده در یک روز: 160 کیلومتر
بیشترین سرعت دوچرخه سواری: 35 کیلومتر 

شناسه در relive:

Sara Naghdi

 شناسه اینستاگرام:

Sara.nh88