آوریل 14, 2024

1000

1000cyclingclub.ir

ابراهیم نظامی

سابقه دوچرخه سواری از 1399

برند دوچرخه: Scott 740

بیشترین مسافت طی شده در یک روز: 112 کیلومتر

بیشترین سرعت دوچرخه سواری: 43 کیلومتر کفی