می 29, 2024

1000

1000cyclingclub.ir

سید مرتضی صالح ایمن

سابقه دوچرخه سواری از نوجوانی ولی مستمر از 99/02
برند دوچرخه: B1

بیشترین مسافت طی شده در یک روز: 115 کیلومتر
بیشترین سرعت دوچرخه سواری: 25 کیلومتر 

پیج در instagram

شناسه در relive:

Morteza saleh