سپتامبر 25, 2022

1000

1000cyclingclub.ir

نوازندگی هنرمند ورزشکار نوجوان آقای کوروش حسن‌پور

شایان ذکر است آقای کوروش حسن‌پور فرزند رشید یکی از اعضای اصلی و پرتوان گروه دورچرخه سواری 1000 آقای کیومرث حسن پور  هستند.

هنرمند ورزشکار نوجوان آقای کوروش حسن‌پور

 

برای هنرمند ورزشکار نوجوان آقای کوروش حسن‌پور و آموزگار توانایشان آرزوی موفقیت روز افزون داریم.

منبع