سپتامبر 26, 2022

1000

1000cyclingclub.ir

لطفاً غمگین نباش…

لطفاً غمگین نباش…
فکر کن به اتفاقات خوب هنوز نیفتاده،
به لبخندهای هنوز نزده،
آدم‌های خوب هنوز ملاقات نکرده و
 سفرهای ناب هنوز نرفته؛ 
فکر کن،
 به مسیرهای سبز و روشنی که
 بن بست نیستند،
به پل‌های محکمی که 
به سرزمین‌های آرام می‌رسند،
 فکر کن،
 به جزئیات سبز زندگی‌ات،
به آدم‌های عزیز،
 حرف‌های ناب،
 چیزهای خوب…
لطفاً غمگین نباش رفیق و
 تسلیم شرایط نشو،
اجازه نده هیچ چیز،
آسمان آبی و آرام جهانت را گرفته و اندوهگینت کند،
اجازه نده پیچک غم،
 ساقه‌های سبز باورت را بخشکاند،
 اجازه نده ابر یأس،
 خورشید امیدواری‌ات را سرکوب کند،
بخند رفیق،
پیچک اندوه را از ریشه بکش بیرون و
 باغ باورت را سبز و روشن نگاه دار…. 
اشتراک: کوروش نظامی